Word:

tetanus

tetanus

tétano
Translate tetanus to German, Translate tetanus to French

tetanus

noun

disease

noun

disease caused by Clostridium tetani

Browse
Territorial
territory
Terror
terrorism
terrorist
terrorist attack
terrorize
test
test tube
testament
Testicle
Testify
testimony
testosterone
Testudo
tetanization
-- tetanus --
Tetrahedral
Tetrahedron
Tetris
tetrose
Tetum
TeV
Texan
Texas
text
text message
Textbook
Textile
Texture
Thai
Thailand
thallium
English → Spanish translation Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy

English-Spanish Translation Home