Word:

Zambian

Zambian

zambiano
Translate Zambian to German, Translate Zambian to French

Zambian

adjective

Of, from, or pertaining to Zambia, the Zambian people or the Zambian language

noun

A person from Zambia or of Zambian descent

Browse
yuan
Yucatán
Yucatec
Yugolslav
Yugoslavia
Yugoslavian
Yule
yuppie
yuppy
yurt
Z boson
Z particle
Zacatecas
Zagreb
Zairean
Zambia
-- Zambian --
Zanzibar
Zapotec
Zaragoza
Zeal
Zealand
Zealander
Zealot
zeatin
zebra
zebra crossing
zebra finch
zebu
zelkova
zenana
Zenith
zeppelin
English → Spanish translation Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy

English-Spanish Translation Home