Word:

Apologia

Apologia

Verteidigung, Apologie
Browse
apocalyptic
apocalyptical
Apocalyptically
apocope
apocryphal
Apocryphally
Apodictic
apodictic statement
Apodosis
Apogee
Apolitical
Apolitically
Apollo
Apologetic
Apologetically
Apologetics
-- Apologia --
Apologies
apologise
Apologist
Apologize
apologize to someone
Apologized
Apologizes
Apologizing
Apology
apophatic
apophony
apoplectic
Apoplexies
apoplexy
apoptosis
aporia
English → German translation Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy

English-German Translation Home