Word:

Epirus

Epirus

Épire

Epirus

proper noun

one of the 13 peripheries

proper noun

region; historical kingdom

Browse
epigrammatic
epigramme
epigraph
epigraphy
epilation
Epilepsy
Epileptic
epileptic fit
epilog
Epilogue
epimer
epimerisation
epimerism
epimerization
Epiphany
epirogenesis
-- Epirus --
episcopal
Episcopalian
episode
episodically
episome
epistemic
epistemological
Epistemology
epitaxy
epithalamion
epithalamium
Epithelium
epithet
epitome
epitope
epitrochoid
English → French translation Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy

English-French Translation Home