Word:

aposelene

Noun1.aposelene - apoapsis in orbit around the moon
Synonyms: apolune
Antonyms:
perilune, periselene - periapsis in orbit around the moon
apoapsis, apolune, perilune, periselene, point of apoapsis
Browse
apophyseal
Apophysis
Apoplectic
Apoplectiform
apoplectoid
Apoplex
Apoplexed
Apoplexy
apoptosis
Aporetical
Aporia
Aporocactus
Aporocactus flagelliformis
Aporosa
Aporose
Aport
-- aposelene --
Aposematic
aposematic coloration
Aposiopesis
aposiopetic
Apositic
Apostacy
Apostasy
Apostate
Apostatic
Apostatical
apostatise
Apostatize
Apostemate
Apostemation
Apostematous
Aposteme
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy