Word:

Einstein's theory of relativity

Noun1.Einstein's theory of relativityEinstein's theory of relativity - (physics) the theory that space and time are relative concepts rather than absolute concepts
Einstein's general theory of relativity, Einstein's special theory of relativity, event, general relativity, general relativity theory, general theory of relativity, natural philosophy, physical science, physics, relativity, relativity theory, scientific theory, special relativity, special relativity theory, special theory of relativity, theory of relativity
Browse
EIGRP
Eijkman
Eiking
Eikon
Eikonogen
Eikosane
Eikosylene
Eild
Eileen Farrell
eimeria
Eimeriidae
Eindhoven
EINE
Einstein
Einstein's general theory of relativity
Einstein's special theory of relativity
-- Einstein's theory of relativity --
Einsteinian
einsteinium
Einthoven
EIO
EIP
Eira
Eira barbara
eire
Eirenarch
Eirenic
Eirie
EIS
EISA
EISB
eisegesis
Eisel
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy