Word:

Apogeotropism

Ap´o`ge`ot´ro`pism
n.1.The apogeotropic tendency of some leaves, and other parts.
Browse
apodiform bird
Apodiformes
Apodixis
Apodosis
Apodous
Apodyterium
apoenzyme
Apogaic
apogametic
Apogamic
apogamous
Apogamy
Apogeal
Apogean
Apogee
Apogeotropic
-- Apogeotropism --
Apogon
Apogon maculatus
Apogonidae
Apograph
Apohyal
Apoidea
Apoise
apojove
APOK
Apolar
Apolaustic
apolemia
apolitical
Apollinaire
Apollinarian
Apollinaris water
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy