Word:

os pisiforme

Noun1.os pisiforme - a small wrist bone that articulates only with the triquetral
carpal, carpal bone, pisiform, pisiform bone, wrist bone
Browse
Oryzomys palustris
Oryzopsis
Oryzopsis hymenoides
Oryzopsis miliacea
orzo
Os
os breve
os capitatum
os frontale
os hamatum
os hyoideum
os ischii
os longum
os lunatum
os nasale
os palatinum
-- os pisiforme --
os pubis
os scaphoideum
os sesamoideum
os sphenoidale
os tarsi fibulare
os temporale
os trapezium
os trapezoideum
os triquetrum
os zygomaticum
OS-3
OS-9
OS/2
OS/200
OS/2000
OS/32-MT
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home